v3.04
木と聖書 メニュー | 1.木と聖書TOP | 2.いきさつ | 3.樹種別 | 4.植物関係 | 木材関係 | 6.文学的表現 | 7.すべての出典箇所
1.文化 | すべての出典箇所TOPに戻る

十字架木と聖書

木材に関する 用語ピックアップしました。 それぞれの言葉と出展個数は下記の通りです。
447箇所
89箇所
横木 22箇所
木材 20箇所
木工 7箇所
材木 5箇所
大工 5箇所
木製品 2箇所